1/Ω -> Nanomho

Måleenheds-kategori:         

Udgangsværdi:
Udgangsenhed:
Måleenhed:

  Tal med videnskabelig notation
Måleenheds-regner, hvormed du bla kan omregne 1/Ω til Nanomho: 1 1/Ω = 1 000 000 000 Nanomho [n℧]Omregn 1/Ω til Nanomho:

Vælg den rette kategori på listen, i dette tilfælde 'Elektrisk konduktans'. Angiv derefter den værdi, som du vil konvertere. På listen skal du vælg den enhed, som svarer til den værdi, du vil konvertere, i dette tilfælde '1/Ω'. Til slut skal du vælge den enhed, som værdien skal konverteres til, i dette tilfælde 'Nanomho [n℧]'.